For teacher

eTwinning on Euroopa koolide ja õpetajate kogukond.
Osalevate riikide õpetajad saavad end registreerida ning kasutada eTwinningu online-tööriistu
(portaali ja töölauda), mille abil üksteist leida, virtuaalselt kohtuda,
ideid ja praktika näiteid jagada, gruppidesse koguneda,
koos e-õppe üritustel õppida ja veebipõhistes projektides osaleda.
Projekti Growing Herbs lühikirjeldus
Projekti käigus õpilased tutvustavad teoreetiliselt ja praktiliselt maitsetaimedega,
valmistavad ette  kasvuala, külvavad seemneid ja kasvatavad ette taimi,
teevad kasvuaegseid hooldustöid ja korjavad saaki.
Projekt lõimib omavahel 4 ainet: bioloogia, informaatika, tehnoloogia ja inglise keel.

Eesmärgid


Projekt hõlmab ainevahelisi ajalisi eesmärke, mis on rajatud riiklikus õppekavas.
Bioloogia õpiväljundid:
 • suhtub taimedesse kui elusorganismidesse vastutustundlikult;
 • võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, kasvukohta;
 • teab kuidas valmistada ette kasvuala, külvata seemneid ja taimi ette kasvatada,
 • teha kasvuaegseid hooldustöid ja korjata saaki;
 • tunneb erinevaid maitsetaimi;
 • vaatleb ja analüüsib taime arengut;
 • kirjeldab taime osi.


Informaatika õpiväljundid:
 • vormindab arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste;
 • koostab esitluste ja  animatsiooni;
 • koostab teksti, pilte ja videot sisaldava esitluse etteantud
  teemal;
 • viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali korrektselt,hoidudes plagiaadist;
 • kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes kriteeriumidest;
 • kannab arvutisse fotosid ja videoid;
 • algatab ise virtuaalse kogukonna ning loob sellele veebipõhise koostöökeskkonna;
 • reflekteerib oma õpikogemust ajaveebi (Twinspace’i) kasutades;
 • rakendab eelmise kooliastme informaatikakursuses õpitut arendusprojekti tehes;
 • kasutab turvaliselt ja eetiliselt virtuaalset identiteeti: kaitseb enda identiteeti, on ettevaatlik võõrastega virtuaalselt suheldes (libaidentiteet), hoidub kasutamast teiste inimeste identiteeti.


Tehnoloogia õpiväljundid:
 • valib materjali keskkonnateadlikult;
 • planeerib ja disainib töö;
 • meeskonnatöö;
 • kasutab oskuslikult elektri ja käsitööriistu oskuslik;


Töö käik
Projekt on jagatud mitmendaks etappideks:
1. etapp - Kasvatavate maitsetaimede tutvustus. Esitlus. Iga klass koostab ühe esitluse grupitööna. Esitluses on nii palju slaide, palju taimi iga klass hakkab kasvatama.
2. etapp -  Kasvuala ettevalmistamine. Infograafik. Koosneb piltidest ja lühikirjeldusest, saab luua veebipõhilistes keskkondades https://www.canva.com/ või https://create.piktochart.com/
3. etapp -  Seemnete külv. Fotokollaaž ja lühikirjeldus vabas vormis.
4. etapp - Kasvuaegne hooldamine. Animatsioon.
5. etapp - Saagikoristamine. Esitlus või kokkuvõte vabas vormis koos piltidega.

Oodatud tulemused

Kokkuvõtvad tööd iga etapi kohta avalikustatakse Twinspace'is. Koolid ise valivad, milliseid IKT vahendeid nad kasutavad, et näidata teistele oma töö tulemusi. Informaatika õpiväljanditest lähtudes, see võiks olla: esitlus, infograafik, animatsioon, fotokollaaž.


 1. Vahendite võrdlus ja valik

Projekti eduka läbiviimise toetamiseks otsustasime  luua kinnine õpihaldussüsteem eTwinningu portaali MyTwinspace keskkonnas ja kodulehekülg Blogger keskkonnas.
eTwinning on Euroopa koolide kogukond, mis on võimaldanud virtuaalset koostööd väga suurele hulgale Euroopa õpetajatele ja õpilastele. Sisuline projekti töö toimub MyTwinspace keskkonnas. MyTwinspace on kinnine turvaline keskkond, kus projekti osalejad võivad projekti erinevatel etappidel omavahel suhelda.
Kuna eduka projekti tunnistuseks on see, et igaühel on võimalus projekti osalejate (õpetajate ja õpilaste) tegevusi jälgida, häid kogemusi ja inspiratsiooni saada siis otsustasime luua avatud keskkond ka. Selle jaoks valisime Blogger. Selle keskkond MyTwinspace’st erinevalt me ei kavatse kasutada projektide osalejate suhtlemise jaoks, vaid projekti tööde ja tulemuste peegeldamiseks. Sellega edaspidi meie projektiideed ja käiku on võimalik kasutada mõnes teises koolis (riigis).


Allikad:


Комментариев нет:

Отправить комментарий

© Growing Herbs | Powered by Blogger | Design by Enny Law - Supported by IDcopy